Stänger om 21 dagar

Medicinsk forskning (Fromma)

Beskrivning

I enlighet med stadgarna som föreskriver att stiftelsen ska stödja kroniskt invalidiserande sjukdomar, har styrelsen beslutat att stödja kliniskt patientnära medicinsk forskning avseende rörelseorganens sjukdomar samt demenssjukdomar. Forskningen ska bedrivas inom medicinska fakulteten vid Lunds Universitet eller vid sjukhus och andra institutioner i Skåne.
Anslag ges företrädesvis till disputerade forskare i postdoktoralt skede och söks en gång per år.
Storleken på utdelade belopp är för närvarande 50 000:-, 100 000:- eller 150 000:-. Utdelad summa inkluderar OH-kostnader och ska förvaltas av Lunds Universitet eller region Skåne. Tilldelade medel kan inte användas till resor utan godkännande från styrelsen.
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Specifik information rörande hur ansökan fylls i framgår av informationsrutor på ansökningsformuläret.

Kort beskrivning:
Ansökningssystemet har uppdaterats. Förstagångssökare lämnar ingen projektrapport. Har du tidigare beviljats medel men ämnar inte söka igen skickar du in ansökan med endast projektrapport.
Stänger:
2017-10-15
Tid kvar:
21 dagar
Maxbelopp att söka:
150 000